Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ ของชาวไทย (19 ก.ค. 2560)  
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560 (04 ม.ค. 2560)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (05 ต.ค. 2559)  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 (03 ต.ค. 2559)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (06 ก.ย. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึก... (16 ส.ค. 2559)
รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 (13 มิ.ย. 2559)
การรณรงค์การกักเก็บน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด ประจำปี 2558 (13 มิ.ย. 2559)
เรื่องการรณรงค์ลดปริมาณขยะ (13 มิ.ย. 2559)
เรื่อง รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน (13 มิ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี... (01 มิ.ย. 2559)
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 (19 ก.พ. 2559)
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2559 (30 ธ.ค. 2558)
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด (08 ธ.ค. 2558)
ชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (19 พ.ย. 2558)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดประจำปีงบประมาณ 2558 (06 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ... (29 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ... (29 ต.ค. 2558)
ประมาณการรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ.2559 (14 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ)หมู่ที่2 ครั้งที่2 (19 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเ... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์อปพร.และปรับปรุงอาคารศูนย์อปพร.ครั้งที่... (13 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย (05 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมูที่ 6 (20 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 2 (ครั้งที... (30 ส.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) (22 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราค... (19 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราค... (15 ส.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (08 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี... (06 มิ.ย. 2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราค... (23 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงร... (22 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงร... (22 มี.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 (20 มี.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) (26 ก.พ. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) (26 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา... (19 ก.พ. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำสระยวนทอง (19 เม.ย. 2554)  
ถ้ำคลัง (19 เม.ย. 2554)  
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th